• Español
 • Français
 • English
 • Nederlands

Geschäftsbedingungen

Netstar Productions BV

Geschäftsbedingungen

ALGEMENE VOORWAARDEN NETSTAR PRODUCTIONS BV

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Netstar: Netstar Productions BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 34333896.

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Netstar een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Overeenkomst: iedere tussen Netstar en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Netstar zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.

 4. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Netstar te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:

  • het ontwerpen en/of onderhouden van websites;

  • het opstellen en leveren van rapportages;

  • de opzet en/of beheer van Google AdWords- en/of remarketingcampagnes;

  • het vervaardigen van videoproducties;

  • het doen opzetten van mediacampagnes en/of het doen adverteren middels dienstverlening van derden.

 5. Abonnement: de overeenkomst waarbij diensten worden verleend gedurende een bepaalde of onbepaalde periode waarbij partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.

 6. Website: de website, mobiele applicatie of andere toepassing van de opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst door of namens Netstar wordt vervaardigd of bewerkt.

 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Netstar en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden

  betrokken.

 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van

  de hand gewezen.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het

  bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert

  hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In

  een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Netstar is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Netstar is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.

 2. Aan een aanbod van Netstar dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Netstar dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Netstar niet tot de nakoming van een gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Netstar, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Netstar anders aangeeft. Van aanvaarding door de opdrachtgever kan tevens sprake zijn in geval Netstar met stilzwijgende instemming van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen het ter zake verrichten van betalingen aan Netstar, een aanvang met de uitvoering van de diensten heeft gemaakt.

5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Indien de overeenkomst uitvoerings- of opleveringstermijnen vermeldt, betreffen dit, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Netstar treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Netstar schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen Netstar de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat Netstar alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

 2. Netstar is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden (niet- ondergeschikte hulppersonen).

 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van niet-ondergeschikte hulppersonen van Netstar. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Netstar, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

 4. Voor schade als gevolg van tekortkomingen die toegerekend kunnen worden aan de niet-ondergeschikte hulppersonen van Netstar, draagt Netstar, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds en onverminderd het recht van de opdrachtgever op deugdelijke nakoming van de overeenkomst, geen aansprakelijkheid.

 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Netstar, gevraagd of ongevraagd, tijdig alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.

 2. Indien Netstar, bijvoorbeeld ten behoeve van ontwerpwerkzaamheden, ten aanzien van het verstrekken van specificaties door de opdrachtgever, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.

 3. De opdrachtgever dient Netstar voorts steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, zoals het verstrekken van inloggegevens, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER BIJ VIDEOPRODUCTIES

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie van uitvoering van videoproducties daarvoor geschikt is en Netstar de overeenkomst binnen het overeengekomen tijdsbestek kan uitvoeren. De opdrachtgever staat er voorts voor in dat Netstar kosteloos gebruik kan maken van alle op de locatie van uitvoering door hem redelijkerwijs gewenste faciliteiten, zoals elektriciteit.

 2. Voorts dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat derden die door hem bij de uitvoering van de productie worden betrokken, optimale inspanning leveren bij de voorbereiding en uitvoering van de productie.

ARTIKEL 7. | OPLEVERING EN RECLAMES BIJ VIDEOPRODUCTIES EN WEBSITES

 1. De opdrachtgever dient bij de oplevering van producties en websites direct te onderzoeken of Netstar de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Van zichtbare gebreken ten aanzien van de opgeleverde productie of website, dient de opdrachtgever onverwijld mededeling te doen aan Netstar.

 2. Van ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken in het opgeleverde, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen dat hij van het gebrek op de hoogte was, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen te zijn, schriftelijk mededeling te doen aan Netstar.

 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Netstar uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

 4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.

 5. Afwijkingen tussen enerzijds het opgeleverde en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

 6. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het opgeleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 1. Netstar is onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het opgeleverde indien het opgeleverde onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het opgeleverde, maakt de opdrachtgever nimmer aanspraak.

 2. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan de opdrachtgever verzoeken om het opgeleverde aan te passen. Hiervoor geldt het gebruikelijk daarvoor door Netstar gehanteerde uurtarief voor zover niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat correctierondes bij de oorspronkelijk overeengekomen prijs zijn inbegrepen.

 3. In geval de overeenkomst voorziet in een abonnement voor aanpassingen van een productie of website die door Netstar is opgeleverd, zijn gebreken bij de oplevering geen grond voor reclame en worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd op basis van dit abonnement, tenzij van een dusdanige ernstige tekortkoming van Netstar sprake is dat dit redelijkerwijs niet van de opdrachtgever kan worden gevergd.

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN OPDRACHTEN

 1. Dit artikel is niet van toepassing op abonnementen.

 2. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever Netstar

  daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan Netstar alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van Netstar vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade. In geval van videoproducties tegen een vaste prijs gelden slechts de annuleringvoorwaarden van het volgende lid.

 3. Wanneer de annulering van de opdracht tenminste 10 werkdagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de productie plaatsvindt, zullen slechts de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering 9 tot 3 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering, zal 10% van de totale som in rekening worden gebracht aangevuld met de reeds gemaakte kosten. Bij annulering 2 dagen tot 1 dag vóór de overeengekomen dag van uitvoering, zal 50% van de totale som in rekening worden gebracht aangevuld met de reeds gemaakte kosten. Bij annulering op de overeengekomen dag van uitvoering of later, zal 90% van de totaalsom in rekening gebracht worden aangevuld met de reeds gemaakte kosten.

ARTIKEL 9. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de opdrachtgever en Netstar tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Netstar zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Netstar zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Netstar gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Netstar op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Netstar de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Netstar zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Netstar een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 10. | DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN

1. In geval van abonnementen is dit artikel, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing.

 1. De overeenkomsten als bedoeld in dit artikel vermelden uitdrukkelijk de duur waarvoor deze zijn aangegaan, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

 2. Na verloop van de overeengekomen duur wordt het abonnement dat voor bepaalde tijd is aangegaan steeds stilzwijgend verlengd voor drie maanden, tenzij de overeenkomst conform lid 4 tijdig is opgezegd.

 3. Opzegging van abonnementen voor bepaalde of onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 4. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.

 5. Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig door Netstar wordt ontvangen, eindigt het abonnement op de

  eerstvolgende mogelijke einddatum.

 6. Netstar is steeds gerechtigd de overeengekomen prijzen van abonnementen te wijzigen. In geval het abonnement voor bepaalde

  tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken. Netstar zal de opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Netstar is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Netstar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Netstar gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

 3. Voorts is Netstar gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Netstar op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Netstar ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 6. Indien Netstar de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Netstar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien Netstar bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Netstar vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, een periodiek abonnementstarief, een uurtarief, budget voor marketingcampagnes en eventuele reis- en verblijfskosten.

 2. Voor zover budget voor marketingcampagnes niet aan Netstar is voldaan, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de nakoming van zijn betalingsverlichtingen ter zake jegens derden.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Netstar vermelde prijzen exclusief btw.

 4. Netstar is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In die gevallen

  is Netstar niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat deze vooruitbetaling volledig is

  voldaan.

 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden abonnementen driemaandelijks vooraf gefactureerd.

 6. Tenzij anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum op de door

  Netstar voorgeschreven wijze.

 7. In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in lid 9,

redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan

worden geïncasseerd. In dat geval kan Netstar de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels

overboeking vorderen.

 1. De opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder verrekening of schuldvergelijking.

 2. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het

  verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een

  gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

10.Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de

opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Netstar is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 2. Netstar voert overeenkomsten uit naar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van het beoogde doel waarvoor de opdrachtgever de opdracht aan Netstar heeft verstrekt, verbindt Netstar zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij er niet voor instaan dat de resultaten die opdrachtgever beoogt te behalen, daadwerkelijk worden bereikt.

 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Netstar nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de opdrachtgever.

 4. Netstar is voorts nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Netstar opgeleverde website of onderdelen daarvan, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze website of onderdelen daarvan.

 5. Netstar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van Netstar afhankelijk is.

 6. Netstar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Netstar bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Netstar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Netstar toegerekend kunnen worden;

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

 7. De aansprakelijkheid van Netstar is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Netstar betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Netstar nimmer meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Netstar daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Netstar dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Netstar één jaar.

 9. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van Netstar, zal de opdrachtgever Netstar vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Netstar.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Netstar behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem vervaardigde en opgeleverde websites en producties, ontwerpen en schetsen. Het is de opdrachtgever verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Netstar wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.